XIV asr oxiri va XV asrda Samarqand. Samarqand – temuriylar davrining poytaxti