Turkistonda muvaqqat hukumatning tor-mor etilishi va sovet davlatining o’rnatilishi