Samarqnad – XIV-XV asrlarda Movarounnahrda ilmiy tafakkurning markazi