Samarqand ziyolilarining dushmanga qarshi kurash-umumxal ishiga qo’shgan hissasi