Samarqand sotsializm qurilishini tugallash davrida (1946-1958 yillar). Shahar mehnatkashlarining mehnat va siyosiy aktivligining o’sishi