Qoraqalpog’iston 40-yillarning ikkinchi yarmi – 80-yillarda