Qoraqalpog’iston 20-yillarning ikkinchi yarmi 30-yillarda