O’zbekistonning yangi tarixi. 3 kitob

Shuningdek o’qing

I-bob. Mustaqil O’zbekiston Davlatining tashkil topishi. Mustaqillik – o’zbek xalqining azaliy orzu-intilishi
O’zbekiston davlat suverenitetining e’lon qilinishi
O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining umumxalq tomonidan ma’qullanishi
Islom Karimov Mustaqil O’zbekistonning birinchi Prezidenti
O’zbekistonning o’ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo’li
O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asosining yaratilishi. Yangi Konstitutsiyaning qabul qilinishi
Huquqiy davlat izlanishlari
Konstitutsiya sabog’i

II-bob. Yangi jamiyatga o’tish davrida siyosiy islohotlar. O’zbekistonda Oliy davlat vakillik organi – qonun chiqaruvchi hokimiyatning shakllanishi
Milliy davlat tizimining barpo qilinishi, boshqaruvda yangi usullarning qaror topishi
Mahalliy davlat hokimiyati tizimi tub o’zgarishlar yasalishi
O’z-o’zini boshqarish organlarining yanada rivojlantirilishi
Kadrlar siyosatida yangicha yo’l tutilishi

III-bob. Mustaqil O’zbekiston tarkibida suveren Qoraqalpog’iston Respublikasi. O’zbekiston mustaqilligi yillarida Qoraqalpog’iston davlatchiligining taraqqiyoti
Iqtisodiy taraqqiyot
Ijtimoiy sohaning rivojlanishi
Xalq ta’limi, fan va madaniyat

IV-bob. O’zbekistonda huquqiy, demokratik davlat qurilishi. Fuqarolik jamiyatining shakllantirilishi. Demokratiyani yanada chuqurlashtirish. Ko’ppartiyaviylik
Soxta demokratlarning ekstremistik yo’l bilan hokimiyat uchun kurashi, ularning xalq tomonidan badnom qilinishi
VI Sessiya. Demokratiyaning yangi davri
O’zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari kafolatining yaratilishi
Sud hokimiyati islohotlari
Jamiyatni demokratlashtirishda ommaviy axborot vositalari rolining ortib borishi

V-bob. Siyosiy, ijtimoiy barqarorlikning ta’minlanishi. Aholini kuchli ijtimoiy himoyalash – davlat siyosatining bosh yo’nalishi
Millatlararo totuvlikni ta’minlash va choralarining amalga oshirilishi
Milliy xavfsizlikni ta’minlash
O’zbekiston: Milliy xavfsizlik – olam butunligi
Qurolli Kuchlar – Xavfsizlik tayanchi

VI-bob. Iqtisodiy islohotlarning o’ziga xos tamoyili. Makroiqtisodiyotni barqarorlashtirishga erishish
Pul-kredit siyosatining ishlab chiqilishi. Milliy valyuta qadrining oshishi
Xususiylashtirishning amalga oshirilishi. Mulkdorlar sinfining shakllantirilishi
O’zbekistonning zamonaviy avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakatlar qatoriga qo’shilishi
Mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida qishloqning o’rni va uni rivojlantirish chora-tadbirlari

VII-bob. O’zbekistonda ma’naviy-ruhiy poklanish. Milliy qadriyatlarning tiklanishi. Milliy istiqlol mafkurasi
Ma’naviy inqirozdan chiqish
Milliy istiqlol va Amir Temur omili
Milliy urf-odatlar, qadriyatlar va an’analarning tiklanishi
Yangi jamiyat qurishda ta’lim va tarbiya
Madaniy hayot
Yoshlarni Vatanni sevish ruhida tarbiyalash – kelajagi buyuk jamiyat qurishning muhim sharti

VIII-bob. O’zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga qo’shilishi. Mustaqil O’zbekistonning BMTga qabul qilinishi, uning tarixiy ahamiyati
O’zbekistonning Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligidagi o’rni va mavqeining oshib borishi
O’zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan qardoshlik munosabatlarining yanada rivojlanishi

счетчик посещений