O’zbekiston 1946-1985 yillarda: mustabid tuzum asoslariga darz ketishi. Urushdan keyingi yillarda xalq xo’jaligini tiklashdagi qiyinchiliklar