O’rta Osiyo xonliklarining chor Rossiyasi tomonidan istilo qilinishi