Mo’g’ullar hukmronligining tugatilishi. Amir Temur – xalq haloskori