Demokratiyani yanada chuqurlashtirish. Ko’ppartiyaviylik